Jdi na obsah Jdi na menu
 


21 DALŠÍCH SOUSTAV a jejich planet..

28. 2. 2009

Máme tu jedny prastaré náboženské spisy, jejichž skutečné stáří nikdo netuší!

Pocházejí ze sanskrtské literatury a jejich autorem je zřejmě Srí Vásadétam, tentýž, jenž je považován za vydavatele Mahábháraty. Šrímad Bhágavatam považují odborníci za nejdůležitější z osumnácti hlavních purán a nesporně patří k nejstarším historickým spisům v Indii. Obsahuje celkem 18 000 veršů, které byly v roce 1984 přeloženy do němčiny.

 

A zde sou výtažky : o různých světech...

 

-Vy velcí mudrové, kteří jste sestoupili ze všech míst v kosmu, kteří jste se zde shromáždili ve své nekonečné dobrotě...( 1, 19, 23 )

,,...Můj dobrý synu Nardo! Věz, že existuje sedm nižších soustav planet a celkem jich je 14...(2, 5, 40 )

-Na planetě Vaikuntá je mnoho lesů skýtajících štěstí. Rostou tam zázračné stromy, ve všech ročních období obdařené květy a plody...( 3, 15, 16 )

-V oněch sedmi soustavách planet jsou překrásné domy, zahrady a místa uspokojující všechny smysly. Většina obyvatel těch planet-Daitjáové, Danávášové a Ngášové – žije domáckým životem. Jejich ženy, děti, přátelé a známé však ovládá klamný pocit hmotného čtěstí. ( 5, 24, 8 )

-Protože obyvatelé těchto planet znají šťávy a elixíry vyráběné ze zázračných rostlin, protože je pijí a kopou se v nich, neznají starosti a tělesnou nemoc. Nevědí, co to jsou šedivé vlasy, vrásky a neduživost. Jejich těla zůstávají mladá, jejich pot nepáchne...( 5, 24, 23 )

 

-Na planetě Satjaloka neznají strasti ani stáří. ( 2,2,27 )

,,Cestoval po různých planetách, stejně jako vzduch, ničím nezastavovaný. Cestoval do všech stran. Když se tak volně a bez zábran pohyboval podle své chuti obrovským prostorem, podobal se napůl bohům. ( 3,23,41) ,,...Takoví polobohové cestují vesmírem stejně samozřejmě, jako se prostí lidé pohybují po zemi. ( 4,4,19 )

 

,,Létající koráby obyvatel nebes jsou posázeny perlami, zlatem a vzácnými drahokamy. Obyvatelé se v něčem podobají mrakům – i oni bývají občas vidění a oslnivými blesky..( 4,6,27)

 

Když bylo jeho osvobození na dohled, pozoroval, jak se z nebe snáší nádherné plavidlo.

Osvětlovalo oblohu do všech stran a zdálo se, že je to zářící Měsíc v úplňku..

Nebeský král Indra byl obklopen polobohy sedícími v různých vozidleh, s vlajkami i zbraněmi. Byli mezi nimi Vádžú, Varuna a další vládcové různých planet se svými společníky. ( 8, 23, 25 )

 

,,...Všichni, kteří mohli cestovat do vesmíru, velebili neobvyklé činy Srí Vamanadévy... Potom mu Indra, král nebes, i další vládcové nebeských planet nabídli místo v nebeském voze... ( 8, 23, 25 )

 

,,Kopule  paláců se třpytily stejně jako kopule oněch krásných korábů, které se vznášely nad městem. ( 4, 9, 56 )

 

,,Zazněl zvuk rohů, bubnů a tympánů. Na Zemi se scházeli mudrcové, praotcové a velké osobnosti z různých soustav planet. ( 4, 15, 8 )

 

Je až šokující, s jakou samozřejmostí popisují staré védy příběhy, které i nám připomínají dnešní science fiction. Píše se v nich o jiných planetách a třpitících se kosmických lodích, v nichž krouží bohové roztodivných jmen. Přišli z jiných slunečních soustav, studovali lidi, vyučovali je a nakonec i sami sobě dopřávali blažená léta strávená na naší Zemi nebo v její blízkosti. Tyto texty jsou dodnes nepohodlné a leckdo by je nejraději zakázal. Protože to nejde, uchylují se jejich vykladači k otřepaným argumentům. Prý jde o čirou fantazii. Skutečně?

 

,,Kdybychom vedli přímku z bodu, v němž Slunce stojí v poledne, došli bychom k tomu, že na jejím druhém konci musí být právě půlnoc. Podobně lidé ze zemí, kde Slunce zapadá, neuvidí při cestách do zemí ležících na opačném konci přímky Slunce v témž místě a mocný faktor času nutí nebeská tělesa, aby se stále otáčela kolem Polárky...( 5, 23, 2 ).

,,Poslední částice nám známé hmoty... se jmenuje atom. Jako neviditelná jednotka existuje stále, dokonce i po zničení jakékoliv formy hmoty. Hmotná tělesa jsou pouze seskupením takových atomů, ačkoliv to mnoho lidí správně nechápe..( 3, 11, 1 ).

Atomy jsou konečná fáze nám známého univeza. Zůstanou-li v původní formě, tedy aniž by tvořily jiná tělesa, označujeme je za nekonečnou jednotku..( 3, 11, 2 ).

,,Čas můžeme měřit tak, že měříme pohyb atomárních seskupení v jednotlivých tělesech... Atomární čas měříme pomocí přeměření délky trvání pohybu v určitém atomárním prostoru. Čas zahrnující celou neviditelnou jednotkou atomů nazýváme velkým časem...(3, 11, 3-4 )

 

Vážení toto všechno není žádné fantazírování, nýbrž moderní poznatky z prastarých textů!!

Můžeme je neuznávat, odmítat, zesměšňovat. Můžeme je přehlížet, znevažovat. S tím se ovšem většina lidí také spokojí...

 

Do téhož pytle patří opakované výzvy velkých církví, které nejednou se zdviženým prstem varují před tím, že cizí náboženské směry by naši mládež uvrhly do duchovního zmatku či závislosti. Upozorňují na nebezpečí ,,vymívání mozků, ba dokonce i materiálního vydírání. Snad mají někdy pravdu. Ale jenom  někdy. Nechci posuzovat, která obskurní společenství mohou být nebezpečím pro tělo i duši. Jenom bych rád připomenul, že také zcela oficiální církve vybírají svůj obolus a vlastně též nutí své ovečky k jisté,,duchovní závislosti". Slovo morálka nemá množné číslo! Nebezpečný může být každý myšlenkový směr spojený s fanatismem. Staroindické moudrosti, obsažené ve védách, však nic takového nevyžadují ani nepředpokládají.

Přesto vesele dále věříme, že staroindické i jiné prameny jsou pouhé lierární konstrukce, zatímco naše Písmo svaté je slovo boží. V mimořádné velkorysosti jsme ještě schopni přiznat ,,boží nádech alespoň několika textům židovským. Jenže jak potom budeme vysvětlovat některé spojitosti?

 

Ve 2. a 5. knize díla Šrímad Bhágavatam ( 2, 5 ,40 resp. 5, 24, 8 ) se píše o obyvatelích,, sedmi soustav planet.

 Lituji, ale totéž uvádí židovská Kabbála. Zapsaná prý byla teprve kolem roku 1200 našeho letopočtu, ale už dávno předtím označovalo slovo kabala tajné, mystické učení starých Židů.

Sám pojem je odvozen od hebrejského QBLM = ,,ten, který je přijímán. Kabbála  vykládá tajemná sdělení Starého zákona a okruhu zasvěcených komentuje zašifrované zprávy starého židovského vědění.

Stoupenci kabaly jsou přesvědčeni, že záklaní text byl sepsán na pokyn samotného Boha. Jakési kompendium tradiční mystiky obsahuje zejména třísvazková Sefer zohar ( Kniha záře ), kterou údajně sepsal už ve 2. století rabín Šimon bar Jochaj ( 130 až 170 n.l ) a zhruba o tisíc let později vydal španělský židovský myslitel Moše z Leonu. Teprve tato verze tvoří dnešní, rozsáhlejší Kabbálu. ( 105 ) Tiskem vyšla poprvé v Cremně roku 1558. Z původních pramenů vychází též  latinská Kabbala Denudata ( 1644 ) ( 106 ) i anglická Kabbala Unvelied ( 1892 ).

 

Stejně jako indické védy, zmiňuje se též Kabbála o soustavách planet a vesmír přirovnává k živému organismu. Existují prý ,,nižší a vyšší světy, z nichž vyšší jsou blíže k Bohu a jejich obyvatelé tudíž musejí být vyspělejší. Také sedm planet z indických véd nacházíme ve starém textu židovském:

 

-Obyvatelé světa Geh pěstují stromy. Jedí všechno, co roste na stromech, neznají však pšenici ani jiné obilí. Jejich svět je stinný a žije v něm mnoho velkých zvířat.

 

-Obyvatelé světa Nesziah jedí keře a rostliny, které nemuseli sami zasadit. Jsou malého vzrůstu. Místo nosu mají jenom dva otvory do hlavy, jimiž dýchají. Jsou velmi zapomnětliví a při práci často nevědí, proč ji vlastně začali. Slunce na jejich obloze je červené.

 

- Obyvatelé světa Tziah nemusejí jíst to, co ostatní tvorové. Stále hledají podzemní vody. Jsou velmi pohlední a ze všech tvorů nejvíc věřící. V jejich světě je velké bohatství i mnoho krásných staveb. Půda je tam převážně suchá, na obloze jsou dvě Slunce.

 

-Obyvatelé světa Thebel hledají veškerou potravu ve vodě. Jsou vyspělejší než ostatní tvorové. Jejich svět se dělí na pásma, přičemž v různých pásmech žijí lidé s různými barvy obličeje. Umějí oživovat mrtvé. Jejich svět je velmi daleko od slunce.

 

-Obyvatelé světa Erez jsou potomky Adama.

 

-Obyvatelé světa Adamah rovněž, neboť Adam si stěžoval na bezútěšnost světa Erez. Obdělávají půdu a pojídají rostliny, zvířata i chléb. Jsou často smutní, nejednou mezi sebou válčí. Na jejich obloze jsou patrná seskupení hvězd. Dříve je často navštěvvali obyvatelé světa Thebel, byli však na planetě Adamah stiženi ztrátou paměti a nevěděli pak, odkud přišli.

 

-Obyvatelé světa Arqua zasévají i sklízejí. Mají úplně jiné tváře než my. Cestují do všech světů a hovoří jakýmkoliv jazykem.

 

Nelze věčn přehlížet, že dávno před Galileem věděli něco o jinných soustavách planet!!

Uvědomte si, kolik učenců minulých století ,,objevilo Ameriku...Ne však vlastní náhodou vinou – vládcové z dávnějších tisíceletí totiž patrně zcela úmyslně všechny poznatky zatajili, znemožnili k nim přístup. Lidstvo mělo zůstat v nevědomosti. Kniha Sefer zohar obsahuje dokonce krátký rozhovor mezi obyvatelem Země a přicestovatelem z planety Arqua.

 

,,Mezi skalami se náhle objevil člověk ,,s jinou tváří. Rabín Josif se ho zeptal, odkud přichází:

-Jsem obyvatel planety Arqua.

-Takže tam existuje život?

-,,Ano. Když jsem vás viděl přicházet, vystoupil jsem z pekla, abych zjistil, do kterého světa jsem se dostal.

 

Cizinec dále informoval, že v jeho světě jsou jiná roční období. Setbu a sklizně prý lze opakovat teprve po několika letech a hvězdy na obloze jsou uspořádány zcela jinak než zde.

 

                                                TAKŽE ??,

 Autor: Lukas

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Na tyto informace lze narazit i v současných spisech

Tomáš,14. 1. 2011 15:19

Konkrétně na informace o planetě Erez jsem narazil na
http://www.novaduchovnicesta.cz/clanky-ii-30-59/a37a-proc-existuje-clovek-ve-vesmiru-/
Jedná se o k Zemi parlelní svět, kde žijí obyvatelé podobného typu jako na Zemi. Ale je tam toho i více o jiných civilizacích a co víc informace jsou čerstvé nedávno ověřované. Vřele doporučuji.

kabbala

lait,20. 10. 2009 22:51

Věda kabaly je unikátní ve svém způsobu, kterým mluví o tobě a mně, o nás všech. Nepracuje s ničím abstraktním, pouze se způsobem, jakým jsme stvořeni, a jak fungujeme na vyšších úrovních existence.

Mnoho kabalistických knih o tom bylo napsáno, počínaje Abrahamem Patriarchou před čtyřmi tisíci lety. Ten napsal knihu zvanou Sefer Yetzira (Kniha Stvoření). Další důležitou prací je Kniha Zohar, napsaná v druhém století n. l. Zohar je následován pracemi Ariho, uznávaného kabalisty 16. století. A dvacáté století se stalo svědkem vzniku prací kabalisty Jehudy Ašlaga.

Ašlagovy texty jsou naší generaci nejvhodnější. Stejně jako ostatní kabalistické zdroje popisují strukturu vyšších světů, jak sestupují a jak naše univerzum, se vším, co v něm je, vešlo v existenci.

Učebnice Jehudy Ashlaga, Talmud Eser Sefirot (Studium deseti sefir) je navržena jako studujní pomůcka s otázkami, odpověďmi, materiály k opakování a výkladu. Je to vlastně taková fyzika Vyšších Světů, popisující zákony a síly, vládnoucí univerzu a duchovnímu království.

Tento materiál studenta mění, protože zatímco hledá, jak zažít duchovní svět, člověk se postupně adaptuje duchovním zákonům, popisovaným v učebnici.

Věda kabaly se nezabývá životem v tomto světe. Místo toho studiem systému, ve kterém jsme, dosahujeme úrovně, kterou jsme drželi, než jsme sestoupili. Během vzestupu buduje ve studentovi studium kabaly systém, který je rovnocenný duchovnímu systému.

Abychom zajistili duchovní prospěch z textu, studujeme v Bnei Baruch pouze autentické zdroje, zaměřujíce se na ty, které byly napsány s cílem, aby studentovi asistovaly v duchovním postupu. Těmito zdroji jsou:

· Kniha Zohar

· Spisy Ariho

· Spisy Rabiho Jehudy Ašlaga

Povětšinou se zaměřujeme na spisy Rabiho Jehudy Ašlaga, jelikož jsou jeho texty naší generaci nejvhodnější.

kabbala

Lait,20. 10. 2009 22:47

Moudrost kabaly je vědecký nástroj pro studium duchovního světa. Ke zkoumání našeho světa používáme přírodní vědy jako je fyzika, chemie a biologie. Ale přírodní vědy studují pouze fyzický svět, který vnímáme našimi pěti smysly. Abychom plně porozuměli světu, ve kterém žijeme, potřebujeme výzkumný nástroj, schopný zkoumat skrytou oblast, kterou naše smysly nedokáží vnímat. Tímto nástrojem je moudrost kabaly.
Podle kabalistické moudrosti se realita skládá ze dvou sil či vlastností: touhy přijímat a touhy věnovat, dávat. Protože touha věnovat chce dávat, stvoří touhu přijímat, odtud běžně užívané jméno "Stvořitel." Celé stvoření, včetně nás, je manifestací této touhy přijímat.
Kabala nám umožňuje pracovat se základními silami reality - přijímáním a dáváním - k našemu prospěchu. Nevysvětluje nám pouze plán stvoření, ale jak se můžeme sami stát konstruktéry, natolik všemohoucími a vševědoucími, jako je původní Konstruktér reality. Vice na www.kabbalah.info/cz