Jdi na obsah Jdi na menu
 


Božská matrice-cesta zázraků

12. 2. 2009

“Všechna projevená realita je výsledkem existence tajemné skryté kosmické inteligence. V každé lidské bytosti dřímá schopnost převzít nad touto silou kontrolu s blahodárným prospěchem pro svou vlastní existenci. Teprve v tuto chvíli se projeví skutečný účinek moudré inteligentní síly lidské Mysli.“

Max Planck, 1944

 

         S těmito slovy popisoval Max Planck, otec kvantové teorie existenci univerzálního tvůrčího pole energie, která spojuje vše co je stvořené – Božskou Matrici. Tento pozoruhodný systém je náš svět. Je to také vše, co je v tomto světě projevené. Jeho součástí jsme i my a vše co milujeme i nenávidíme včetně toho, co tvoříme. Jsme umělci uvnitř této matrice a díky oné věčně existující skryté tajemné kvantové síle jsme schopni na té nejhlubší tvůrčí úrovni vyjádřit své vášně, sny i touhy. V této duchovní matrici jsme nádobou, uvnitř které všechny věci existují, jsme mostem mezi tvůrčím potenciálem naší vnitřní podstaty a vnějšími světy. Jsme také zrcadlem, které nám ukazuje, jak úspěšní jsme byli. Následující informace jsou určené především pro ty z vás, kteří touží probudit síly těch nejhlubších přání a snů. V této duchovní matrici jste semenem zázraků, stejně tak jako zázrak sám. Uvnitř této kosmické matrice Bytí existuje pouze jeden princip – „VŠECHNO JE MOŽNÉ“……

 

          První krok: Odhalení „Božské matrice“ ve svém nitru a napojit se na sílu, která spojuje všechny věci

       Svou božskou podstatou jsme tvůrčími umělci. Experimenty v kvantové fyzice jasně dokazují, že naše mysl je schopná vytvářet řízené změny na elementární úrovni naší reality. Tyto experimenty jsou dnes potvrzené, ale nesmí se o nich oficiálně hovořit. Proč? Globální vůle řídicího systému naší společnosti si nepřeje, abychom byli v tomto směru informování a „nedej bože“ dokázali toto naše přirozené kosmické tvůrčí privilegium vědomým způsobem prakticky využívat.

       V tomto ohledu je důležité, aby zainteresovaný student učinil v tomto ohledu ve svém nitru resp. způsobu nazírání na realitu, ve které žije první důležitý kvantový skok. V čem spočívá? Ve schopnosti přemodulovat mentální sílu svého vědomí z pozice „pozorovatele“ do pozice „účastníka“. Na první pohled může tato operace vypadat velmi jednoduše, ale ve skutečnosti tomu tak není. Obsahuje totiž v sobě velmi komplexní sérii zcela konkrétních praktických úkonů, kterých je třeba dosáhnout v přesné vzájemné posloupnosti.

       Velkou roli zde hraje schopnost trvale eliminovat „tíhu“ tzv. „genetického zatížení“, eliminovat blokační roli mentální a psychických programů společnosti, které v životní praxi bohužel velmi často tvoří vysoce efektivní oslabující faktor. Je samozřejmé, že studenti odborného kurzu „Božská Matrice – Cesta Zázraků“ se naučí praktickému systému k iniciaci výše uvedeného kvantového skoku svého vědomí.

      David Bohm byl pevně přesvědčen o tom, že existují nižší i vyšší úrovně tvoření ve vztahu k pásmu naší fyzické reality s tím, že právě díky tvůrčí kompozici všech těchto úrovní může náš svět existovat. A byl to opět Bohm, který v plazmatickém skupenství hmoty objevil specifické částice, které se ovšem nechovali jako individuality, nýbrž se velmi zřetelně chovali jako koherentní jednotka energie se zvláštním a netypickým způsobem vzájemného propojení.

        Bohm byl také přesvědčen o tom, že kdybychom mohli vidět vesmír v celém jeho rozsahu, zjistili bychom, že realita našeho světa se zároveň projevuje jako projekce událostí v dalších oblastech jeho existence, které však svými smysly nejsme schopni vnímat. Aby čtenář tuto důležitou skutečnost dobře pochopil, Bohm nabízí analogii k tekoucí řece. Na tomto příkladu popisuje vědec existující iluzi oddělenosti:

       „V morfologii řečiště řeky jsme schopni vnímat neustále se měnící vířivé pohyby na hladině vody, které velmi zřetelně mezi sebou působí zcela odděleným způsobem. Přesto však tyto vodní anomálie skrze samotné médium řeky jako celku spolu evidentně souvisí. Existuje mezi nimi latentní koherence.“

       David Bohm se vždy snažil o co nejjasnější metaforu pomocí, které by člověk lépe pochopil samotnou podstatu věci. Byl přesvědčen o tom, že vesmír pracuje jako unikátní hologram. Tedy jako systém, ve kterém každá existující projevená částečka energie v sobě obsahuje celek. „Jak nahoře, tak dole. Jak uvnitř tak napovrch“.

        Elegantní jednoduchost lidského těla můžeme vidět na příkladu lidského těla v podobě hologramu. Vezmeme-li DNA z kterékoliv části našeho těla, zjistíme, že se vždy jedná o ten samý vzorec DNA, který nás ve své podstatě činí tím, kým jsme. Mezi jednotlivými stvořenými fragmenty (buňkami) vesmíru probíhá neustálá cirkulace energie, které je zodpovědná za permanentní celistvě uspořádaný proces změn na makro i mikro úrovni, jejichž součástí je i samotná evoluce těchto buněk. V komentářích k novým překladům „svitků od Mrtvého moře“, které se věnují písni známé jako „Sabbath Sacrifice“ překladatelé shrnují obsah touto větou: „To co se odehrává na Zemi je jen bledým odrazem potenciálu nekonečné reality.“

        Je důležité si sebe sama uvědomovat v podobě tvůrčího umělce, který v každém okamžiku své existence tvoří své velké dílo, které se neustále mění a je bez konce. Jsme obklopeni realitou své vlastní produkce. Jsme tvůrci sebe sama, svého života, svých snů i cílů. Jak zázračná se může jevit naše realita, když se naladíme na živoucí program toho, že „Všechno je možné“.

         Nestačí mít pouze tužby, přání a sny. Je velmi důležité naučit se také zcela vědomě pracovat na rozvoji jazyka, pomoci, kterého pak jsme schopni tyto tužby, přání a sny vyjádřit starověké oné starověké kosmické energetické síti. Je známé, že Védy hovoří o sjednoceném poli „čistého vědomí“, které omývá a prostupuje vším stvořeným. V této tradici pak naše pocity, myšlenky, emoce a systémy víry jsou vnímány jako specifické energetické markéry, které čeří jinak koherentní hladinu „Božské Matrice“.

        Pro mnoho z nás jsou soudobé přelomové objevy kvantové fyziky jen malá a nijak zajímavá fakta, která se diskutují v uzavřeném okruhu vědeckých konferencí a seminářů. Ovšem jak důležité je uvědomit si, všechny ty fascinující implikace, které nás mohou dovést k těm nejúžasnějším zázrakům, jejichž existenci můžeme zcela vědomě a svobodně evokovat prakticky v každodenním životě. V kontextu těchto skutečností je jen slabým náznakem zjištění, že částice hmoty se může vyskytovat na dvou i více místech zároveň, nebo že elektrony jsou schopné cestovat rychleji, než ve své době navrhoval Einstein.

        Jak dalece je pro vás inspirující fakt, že všechny tyto a další přirozené nástroje „Božské Matrice" můžeme skrze své vlastní vědomí nasměrovat jako laserový paprsek k léčení svého vlastního těla, nebo k uskutečnění doslova průlomových pozitivních změn ve svém životě?

        Výše uvedené skutečnosti nabízí každému z vás naději, že ve světě ve kterém žijete je VŠECHNO MOŽNÉ. A vy to máte ve svých „rukou“. Iniciační potenciál vedoucí k napojení na „Božskou Matrici“ je vybudován formou praktického zvládnutí dvaceti „Klíčů“ vedoucí ke dvaceti zcela zásadním změnám uvnitř morfogenetického pole našeho „Individuálního Bytí“ a zároveň se opírá o tato čtyři principiální „Tajemství Vesmíru“:

1)     Existuje koherentní pole energie, které v nepřetržitém a vždy současném procesu spojuje všechny stvořené fragmenty Vesmíru v jeden Celek

2)     Toto energetické pole uvnitř našeho vědomí hraje roli „nádoby“, „mostu“ a „zrcadla“

3)     Toto energetické pole je holografické a nelokalizovatelné povahy. Každá jeho část odráží celek v menším měřítku

4)     Ryzí lidská energetická podstata je schopná s tímto polem komunikovat prostřednictvím „jazyka emocí“

Greg Braden si ve svých úvahách klade otázku co se nachází uvnitř kosmického meziprostoru, co je základním pilířem onoho ve své podstatě pro nás nepochopitelného žijícího organismu, kterému říkáme Vesmír? Zároveň si odpovídá, cituji:

          „Božská matrice je nádoba, která udržuje Vesmír, je to most mezi vším projeveným a zrcadlem, které nám poskytuje odraz toho, co jsme vytvořili.“

         Když jsem ve svém výzkumu navázal na jeho práci, uvědomil jsem si, že jedním z prvních kroků vedoucí k pochopení podstaty toho čemu říkáme Božská Matrice je plné uvědomění si třech základních funkcí, které jí charakterizují v hladině naší reality. Uvědomil jsem si, že míra harmonie pulsace individuálního života je závislá na harmonické rezonanci vědomí s těmito funkcemi. Výše uvedené tvrzení Grega Bradena se pro mne stalo východiskem pro ustanovení definice popisující podstatu Božské Matrice.

         „Božská Matrice je základní funkcí prvotního vyjádření energie, která se projevuje jako „Životní Síla“ koherentně prostupující vlastním záměrem. Projevuje se jako „udržující nádoba“, „spojující most“ a „odrážející zrcadlo“. Je základní funkci kreativity podmiňující vývoj (evoluci) sebe sama včetně všech svých zrcadlících se aspektů“.

       Pro lepší pochopení informací, které jsem uvedl v předchozím odstavci, rozeberu některé důležité aspekty tohoto problému poněkud detailnějším způsobem. Hned ze začátku mi bylo jasné, jak důležité je pochopení těchto tří základních funkcí Božské Matrice. Bylo mi jasné, že jedinou cestou tu bude osobní zkušenost. Výzkumným prostorem se stal můj život, jeho jasné a konkrétní realitní prostředí.

       Na jedné straně se nacházelo mé Vědomí, na straně druhé Síla a Moudrost Vesmíru, pojítkem uprostřed pak byla Božská Matrice. Cítil jsem, že všechny tyto tří aspekty tvoří jednotu, jsou vzájemně pevně spojené. Věděl jsem, že jejich vzájemné oddělení je pouze iluzorním klamem, ovšem nebyl jsem si zcela jist co je jeho příčinou a byl jsem rozhodnut to odhalit. Cítil jsem, že tímto způsobem se mi podaří přijít na kloub podstatě neúspěchu, omezení a všeho co s tím souvisí a s čím se velká většina z nás potýká po celý život.

 

       Kvalita první: Božská Matrice je nádoba…….

       Klíčové aspekty čehokoliv bývají ve skutečnosti velmi prosté. I můj přístup k problému byl v podstatě velmi prostý. Pojem „nádoba“ je popisem konkrétní funkce „Božské Matrice“, je popisem něčeho, co je samo o sobě nepopsatelné a nesdělitelné. Musel jsem tedy přimět své vědomí, aby se přeladilo na jiný model frekvencí. Použil jsem k tomu meditaci.

       Jinými slovy na zem před sebe jsem položil několik různých forem nádob – kalich, pohár, džbánek a misku. Uvolnil jsem se a vstoupil do meditace. Záměr mého vědomí byl jasný, jen jsem se potřeboval napojit…..  Tak jak se meditace prohlubovala, začaly postupně přicházet velmi inspirující podněty. Celý proces trval několik dní, nešlo o jednu meditaci, ale celou sérii, přičemž v každé se objevil výsledný podnět, který se stal východiskem pro meditaci následující. Vlastně to nebyly ani meditace v tom klasickém slova smyslu, šlo spíše o zvláštní a těžko definovatelný stav Mysli. Pomáhal jsem si přitom spektrem nástrojů Techniky Lorean s SATIR.

        „Jak nahoře, tak dole“, pravil Hermes. A v tomto duchu přišla i klíčová otázka: „V čem spočívá univerzální smysl nádoby?“ Zkusili jste si někdy tuto otázku položit a nalézt na ní odpověď? Jde totiž o otázku ze skupiny těch nejdůležitějších. Symbolika našich předků se jen hemží „nádobami“ různých druhů. Vodnář vylévá vodu ze džbánu, Máří Magdaléna byla vždy spojována s nádobou, Jan Křtitel křtí Ježíše z nádoby (konkrétně mušle, která je fascinujícím archetypem posvátné geometrie, její tvar je ztělesněním jedné z několika forem toku energie) a cožpak jsme již zapomněli na Svatý Gral – nádoby všech nádob?

        Takže jaký je smysl nádoby? Nádoba vymezuje prostředí pro médium, esenci. Když nalijeme do nádoby tekutinu, tato tekutina drží pohromadě a tím se může vyjadřovat v celé své potenci. Nádoba poskytuje médiu potenciál a koherenci. Když vylijeme tekutinu z nádoby na plochu rozteče se do všech stran – ztratí svůj náboj. Opakovaně jsem zkoušel měřit frekvenční parametry přirozeného vnitřního náboje média v nádobě a pak na volné ploše. Pokaždé jsem dospěl k totožnému výsledku. Již po několika minutách klesl potenciál o 50 až 70%. Nezáleželo na objemu tekutiny ani na jejím druhu.

      „Jak nahoře tak dole, jak dole tak nahoře“. Božská Matrice je nádoba, díky které je potenciál Vědomí každé živé existence udržován v dostatečném ohnisku kreativního vyjádření. Tímto způsobem nám Vesmír v každé vteřině našeho života podává neuvěřitelně pomocnou ruku. Ale co my - lidská bytost? Jsme schopni podanou ruku opětovat? „Jak nahoře tak dole….“. Tady se dotýkám třetí funkce Božské Matrice – funkce „zrcadlení“, kterou podrobně rozeberu později.

       Po uvědomění si výše uvedených skutečností však přišla další otázka: „Jak dalece se svým mentálním, citově-emočním i fyzickým vyjádřením vyjadřuji jako nádoba?“ Nevím, zda této otázce dostatečně dobře rozumíte a asi zní dost směšně. Znáte princip hudebního nástroje a ladičky? Ve skutečnosti je to velmi prosté. Aby naše vědomí mohlo využívat plný potenciál první funkce „Božské Matrice“  - „nádoba“ -  musí se frekvenčně naladit na tuto funkci. Jinými slovy to znamená zakomponovat tuto funkci aktivně do svého vlastního života.

        V této chvíli jsem přistoupil k aktivnímu experimentu. Začal jsem postupně trénovat své fyzické smysly a rovinu vnímání tak, abych se postupně vymanil ze stávající režimu, kdy jsem vnímal zvlášť sebe a zvlášť postupně se den za dnem a hodinu za hodinou odvíjející realitu svého života se všemi jejími příjemnými i nepříjemnými doteky.

       Mé vědomí se stalo nádobou, ve které se nacházel potenciál mnou prožívané reality. Svým vědomím jsem začal doslova objímat všechny aspekty svého života. Tak jako matka a otec objímá v náruči své dítě. Mé vědomí se stalo nádobou a uvnitř spočívala uspořádaná energetická esence reality. V tu chvíli realita neobklopovala mne, ale bylo to mé "Já", které začalo obklopovat realitu. Zpočátku, trvalo to několik týdnů, se nic nedělo. Ale pak najednou se začaly formovat neuvěřitelné věci. Zcela ohromen jsem stál před zcela novou a nádhernou zkušeností.

-pokračování -

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář